Vedtekter 2017-2018

 1. ORGANISASJONENS NAVN

Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF).

 1. FORMÅL

  Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktning- og integreringsarbeid.

 2. MEDLEMSKAP

  Kommuner og bydeler kan være medlemmer av FFKF. De bør være representert ved den fagansvarlige for flyktning- og integreringsarbeid. Et medlemskap følger kalender år.  Inn- og utmelding må skje skriftlig via skjema på ffkf.no.  Dersom utmelding skjer etter 1. januar må kontingent for inneværende år betales.

 3. FFKF’s ORGANER

  Landsmøtet
  Landsstyret
  Arbeidsutvalget (AU)
  Fylkesavdelinger

 4. LANDSMØTET

  Landsmøtet er FFKF’s høyeste organ og avholdes annethvert år innen utgangen av april. Landsstyret innkaller til landsmøtet med minst 2 måneders varsel. Medlemmer som ønsker å fremme forslag til landsmøtet må gjøre dette minst 6 uker før landsmøtet holdes. Saker til landsmøtet med landsstyrets innstilling sendes medlemmene minst 4 uker for landsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av landsmøtet ønsker dette.

Landsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Valg av dirigenter
c) Valg av sekretær(er)
d) Valg av protokollkomite
e) Valg av redaksjonskomite(er)
f) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Fastsettelse av medlemskontingent
6. Innkomne forslag og handlingsplan
7. Budsjett
9. Valg av leder
10. Valg av valgkomité

Møte- tale og forslagsrett har fremmøtte delegater fra de kommuner og bydeler som har betalt medlemskontingent foregående år. En representant fra hver medlemskommune/bydel har stemmerett.
Avstemningen på landsmøtet avgjøres med simpelt flertall der vedtektene ikke er til hinder for dette. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes etter vedtak i landsstyre eller på landsmøtet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst 3 ukers varsel, og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.
AU sender innen 1 måned etter landsmøtet utskrift av referat. Referat skal omfatte årsberetning, regnskap og budsjett samt de valg landsmøtet har gjort.

 1. LANDSSTYRET

  Medlemmene i hvert fylke velger sin representant med vararepresentant til landsstyret i FFKF for en toårs periode. Landsstyret møtes minst 2 ganger per år, og har ansvar for å arrangere landsmøtet. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede. Avgjørelser i landsstyret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Landsstyret fører referat fra sine møter.

 2. ARBEIDSUTVALGET (AU)

  Landsstyret velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av minimum 3 personer pluss 1 varamedlem.  AU konstituerer seg selv, og velger selv nestleder.  AU kan kjøpe administrative tjenester, eksempelvis i form av en organisasjonssekretær.

AU-medlemmer har en funksjonstid på 2 år.  AU fungerer etter fullmakt gitt av landsstyret, og ledes av leder.  Det bør sikres kontinuitet i landsstyret og i AU. AU har ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet, samt innkalling til landsstyremøter.

 1. ENDRING AV VEDTEKTENE

  Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

 2. OPPLØSNING AV FFKF

  Oppløsning av organisasjonen kan skje ved 2/3 flertall av frammøtte på 2 etterfølgende landsmøter. Organisasjonens aktiva disponeres av landsmøtet ved oppløsning.