Retningslinjer for fylkesrepresentantene, hovedoppgavene

Landsstyrerepresentasjon

1 – Landsstyret møtes tre ganger pr år. Det er den enkeltes fylkesrepresentantens ansvar å sørge for deltakelse fra sitt fylke. Dersom representanten selv ikke kan møte, er det dennes ansvar å sikre deltakelse fra vararepresentanten.

2 – Landsstyrerepresentanten melder inn saker til landsstyret minimum 14 dager før møtedato.

3 – Landsstyrerepresentanter plikter selv å melde seg på møtene, ved å benytte tilgjengelig påmeldingsportal på nettsidene til FFKF. Dersom man blir forhindret fra å møte, etter at man har meldt seg på, forplikter den enkelte å melde avbud. Dersom man ikke har meldt avbud, kan FFKF ansvarliggjøre den enkelte fylkesrepresentant for kostnader fraværet medfører.

 Valg

1 – Valg foretas i henhold til vedtektene.

2 – Medlemskommunene har ansvar for å påse at de har en landsstyrerepresentant i sitt fylke.

3 – Valgte representant har ansvar for å rapportere om nyvalg til AU eller leder, og påse at valgfrekvens opprettholdes.

Medlemskontakt i sitt fylke

1 – Fylkesrepresentanten er bindeleddet mellom medlemmene og AU, og har ansvar for oppfølging av sine medlemskommuner.

2 – Fylkesrepresentanten gir en kort statusrapportering fra sitt fylke på Landsstyremøter.

3 – Fylkesrepresentanten plikter en jevnlig oppdatering av kontaktinformasjon for de enkelte medlemskommunen. Dette sendes leder og webansvarlig.

Fylkesavdeling

1 – Fylkesrepresentanten sørger for å avklare med medlemmene i sitt fylke hvilken frekvens og organisering de ønsker i sin fylkesavdeling.

2 – Fylkesrepresentanten plikter å oppdatere fylkesavdelingen på saker fra landsstyret, samt sende referat fra fylkessamlingene til leder og webansvarlig.

 Systematisk erfaringsutveksling

Landsstyrerepresentanten plikter å bidra i kommunekartlegginger ved utsendelser, innhenting av informasjon og videreformidle problemstillinger i medlemskommunene.

Aktiv rekruttering

Landsstyrerepresentanten skal drive aktiv rekruttering i sitt fylke og kan bruke en ferdig utarbeidet presentasjon i dette arbeidet. Brosjyre og annet infomateriell må være tilgjengelig for den enkelte representant. Nye kommuner henvises til innmeldingsfunksjonen på websiden.