Handlingsplan 2019-2020

Formål: Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktning- og integreringsarbeid.
Hovedmål: Hovedmålet for ffkf er å fremme faglig utvikling av flyktningarbeidet lokalt og nasjonalt, samt å målbære medlemmenes synspunkter overfor sentrale myndigheter og organisasjoner.

 

1. ffkf skal arbeide med kvalitetsforbedring av bosettings- og introduksjonsarbeidet, og være en faglig arena for medlemmene.  Dette skal gjøres ved å:

· Fremme aktuelle saker som påvirker kommunalt flyktningarbeid.

· Synliggjøre systemutfordringer i bosettings-, introduksjons- og integreringsarbeid, og bidra til en avklaring av disse.

· Fremme samarbeid med frivilligheten og bidra til kunnskapsdeling med frivillige organisasjoner.

· Tydeligere formulert opplæringsstrategi for flyktningarbeidere i kommunene og fokus på å etablere samarbeidsavtaler med global læringsplattform (UNHCR) og NORCAP Kaya learning Platform (Flyktninghjelpen).

· Styrke kontakten med medlemskommunene, og sørge for en kunnskaps- og erfaringsutveksling dem i mellom.

· Sikre at (*region- og) fylkesforum fungerer som en arena for dialog med sentrale aktører.

* Punktet vedvarer ut 2019. Fra 2020 utgår regionsamlinger, mens fylkesforum videreføres.

· Arrangere én konferanse.

 

2. Videreutvikle og styrke ffkf ved å:

· Bruke nettløsninger og fylkesforum aktivt for å spre kompetanse og dele erfaringer.

· Utvikle opplæringsstrategi for nye ledere av fylkesforum.

· Følge opp strukturelle endringer på ulike forvaltningsnivå som påvirker organisasjonen.

· Utvikle en tydelig profil og mediestrategi

· Evaluere ny organisasjonsmodell

· Søke om betydelig statsstøtte i neste periode.

· Utrede en sak om endring av vedtekter med det formål at det i tillegg til leder, velges et sentralstyre/landsstyre på Landsmøte. Dette slik at alle nasjonale tillitsverv skal velges av organisasjonens høyeste organ. Utredningen bør inkludere rammer for samarbeid med regionene. Utredningen skal legges frem på Landsmøte 2021.