Retningslinjer fylkesrepresentanter i FFKF

 

Landsstyrerepresentasjon

1 – Landsstyret møtes to ganger pr år, og møtene går over 2 dager pr gang. Det er den enkeltes fylkesrepresentantens ansvar å sørge for deltakelse fra sitt fylke. Dersom representanten selv ikke kan møte, er det dennes ansvar å sikre deltakelse fra vararepresentanten.

2 – Landsstyrerepresentanten melder inn saker til landsstyret minimum 3 uker før møtedato. Saker meldes inn ved å fylle ut mal for innmelding av saker.

3 – Landsstyrerepresentanter plikter selv å melde seg på møtene, ved å benytte tilgjengelig påmeldingsportal på nettsidene til FFKF. Dersom man blir forhindret fra å møte, etter at man har meldt seg på, forplikter den enkelte å melde avbud. Dersom man ikke har meldt avbud, kan FFKF ansvarliggjøre den enkelte fylkesrepresentant for kostnader fraværet medfører.

 

Valg av fylkesrepresentant

1 – Valg foretas i henhold til vedtektene annethvert år.

2 – Medlemskommunene har ansvar for å påse at de har en landsstyrerepresentant i sitt fylke.

3 – Valgte representant har ansvar for å sende protokoll fra valget til fylkeskontakten, og påse at valgfrekvens opprettholdes.

4 – Kun lovlig valgte representant eller vara har møterett og stemmerett ved landsmøter.

 

 

Medlemskontakt i sitt fylke

1 – Fylkesrepresentanten er bindeleddet mellom medlemmene og AU, og har ansvar for å følge opp sine medlemskommuner.

2 – Fylkesrepresentanten gir en kort statusrapportering fra sitt fylke på Landsstyremøter.

3 – Fylkesrepresentanten plikter en jevnlig oppdatering av kontaktinformasjon for de enkelte medlemskommunene. Dette sendes sekretær.

 

Fylkesavdeling

1 – Fylkesrepresentanten sørger for å avklare med medlemmene i sitt fylke hvilken frekvens og organisering de ønsker i sin fylkesavdeling.

2 – Fylkesrepresentanten plikter å oppdatere fylkesavdelingen på saker fra landsstyret, samt sende referat fra fylkessamlingene til sekretær.

3 – Fylkene dekker selv utgifter knyttet til fylkesaktiviteter.

4 – Fylkesrepresentantene representerer ffkf på fylkes- og regionsamlinger, samt i rekrutteringssammenheng. Annen representasjon må avklares med leder.

 

Regionsamlinger

1 – Fylkesrepresentantene oppfordres til å samarbeide med andre fylkesrepresentanter i sin region. Det bør avholdes regelmessige regionsamlinger annethvert år i hver region (2 regioner ett år og 3 regioner påfølgende år).

2 – ffkf støtter regionsamlinger annethvert år med inntil kr. 15 000,- per samling. Bruken av midler må avklares med AU.

 

Systematisk erfaringsutveksling

Fylkesrepresentanten plikter å bidra i kommunekartlegginger ved utsendelser, innhenting av informasjon og videreformidle problemstillinger i medlemskommunene.

 

Aktiv rekruttering

Fylkesrepresentanten skal drive aktiv rekruttering i sitt fylke og kan bruke en ferdig utarbeidet presentasjon i dette arbeidet. Brosjyre og annet infomateriell må være tilgjengelig for den enkelte representant. Nye kommuner henvises til innmeldingsfunksjonen på websiden.