Vedtekter

1.ORGANISASJONENS NAVN
faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (ffkf).

2. FORMÅL
Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktningarbeid.

3. MEDLEMSKAP
Kommuner og bydeler kan være medlemmer av ffkf. De bør være representert ved den fagansvarlige for flyktningarbeidet. Et medlemskap følger kalenderår. Medlemskapet løper til det aktivt sies opp elektronisk via skjema på ffkf.no. Dersom utmelding skjer etter 1. januar, må kontingent for inneværende år betales. Hvis medlemskontingent ikke er betalt innen seks måneder etter forfallsdato, vil ffkf pause medlemskapet inntil alt utestående er betalt. Dette innebærer at krav om kontingent opprettholdes, men at medlemsfordeler slik som for eksempel tilbud om studietur, medlemspris på konferanser, og stemmerett ved landsmøte, ikke gjelder før utestående kontingent er betalt. 

4. ORGANER
I ffkf sine organer bør en sikre god sammensetning knyttet til alder, kjønn og geografi.  

Landsmøte 

Landsstyret 

Valgkomiteen 

Arbeidsutvalget  

Fylkesforum 

5. LANDSMØTET
Landsmøtet er ffkf sitt høyeste organ, og avholdes annet hvert år innen utgangen av november året før hver valgperiode.. Ved force majeure gis landsstyret fullmakt til å vedta nytt tidspunkt for landsmøte. 

Landsstyret innkaller til landsmøtet med minst to måneders varsel. Medlemmer som ønsker å fremme forslag til landsmøte må gjøre dette minst seks uker før landsmøte holdes. Saker til landsmøtet med landsstyrets innstilling sendes medlemmene minst to uker før landsmøte holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av landsmøtet ønsker dette. 

Landsmøte har følgende dagsorden: 

1. Åpning

2. Konstituering

a) Godkjenning av innkalling b) Valg av dirigenter c) Valg av sekretær(er)  d) Valg av protokollkomité e) Valg av redaksjonskomité(er) f) Godkjenning av dagsorden og forretningsorden 

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Fastsettelse av medlemskontingent

6. Innkomne forslag

7. Handlingsplan

8. Budsjett 

9. Vedtekter

10. Valg av leder

11. Valg av valgkomité

Fremmøtte delegater fra medlemskommuner/bydeler har møte-, tale- og forslagsrett. En representant fra hver medlemskommune/bydel har stemmerett. Avstemming på landsmøtet avgjøres ved simpelt flertall der vedtektene ikke er til hinder for dette. 

Ekstraordinært landsmøte kan avholdes etter vedtak i landsstyre eller på landsmøtet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst tre ukers varsel, og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen. 

AU sender innen en måned etter landsmøtet utskrift av protokoll. Protokoll skal omfatte årsberetning, regnskap, budsjett og eventuelle vedtektsendringer, samt de valg landsmøte har gjort. 

6. LANDSTYRET
Landsstyret avholder møter minst to ganger per år, og har ansvar for å arrangere landsmøte. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Avgjørelser i landsstyret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Landsstyret fører referat fra sine møter. ffkf kan kjøpe administrative tjenester, eksempelvis organisasjonssekretær i henhold til vedtatt budsjett. 

7. VALGKOMITE` 

Landsstyret foreslår kandidater til valgkomitéen. Valgkomitéen velges på landsmøtet for en periode på to år. Valgkomitéen skal bestå av tre personer og to vara, alle ansatt i hver sin medlemskommune. Valgkomitéen konstituerer seg selv. Ved behov for supplering av valgkomiteen gjøres dette av landsstyret. 

Valgkomitéens oppgaver er å finne kandidater til ledervalg og til AU. Valg av leder gjennomføres på landsmøtet, mens valg av medlemmer til AU foretas av landsstyret. Forespørsel om aktuelle kandidater skal sendes til alle medlemskommuner innen rimelig frist. 

Valgkomitéens innstilling sendes organisasjonssekretær seks uker før valg skal gjennomføres. 

8. ARBEIDSUTVALGET
Landsstyret velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av minimum tre personer pluss to varamedlemmer. AU konstituerer seg selv, og velger ffkf sin nestleder. AU-medlemmer velges for en periode på inntil to år. Det bør sikres kontinuitet i AU. AU fungerer etter fullmakt gitt fra landsstyret, og ledes av ffkf sin leder. AU har ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet, samt innkalling til landsstyremøter. 

9. FYLKESFORUM
Medlemskommunene i et fylke velger sin leder av fylkesforumet for en periode på inntil to år. Denne representerer fylkesforumet i landsstyret. Det velges også minimum en vararepresentant for leder. Fylkesforum fungerer etter de til enhver tids gjeldende retningslinjer vedtatt av landsstyret. Både leder og vara i fylkesforum kan delta i landsstyret. Når begge møter har kun leder stemmerett. 

10. ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres av landsmøte med 2/3 flertall av frammøtte medlemmer. Vedtektsendring trer i kraft umiddelbart. 

11. OPPLØSNING AV FFKF
Oppløsning av organisasjonen kan skje ved 2/3 flertall av frammøtte på 2 etterfølgende landsmøter. Organisasjonens aktiva disponeres av landsmøtet ved oppløsning.

Vedtatt ved landsmøte 08.05.2023