Vedtekter 2021-2022

1.ORGANISASJONENS NAVN
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid (FFKF).

2. FORMÅL
Organisasjonens formål er faglig utvikling av flyktningarbeid.

3. MEDLEMSKAP
Kommuner og bydeler kan være medlemmer av FFKF. De bør være representert ved den fagansvarlige for flyktningarbeidet. Et medlemskap følger kalenderår. Inn- og utmelding må skje elektronisk via skjema på ffkf.no. Dersom utmelding skjer etter 1. januar må kontigent for inneværende år betales.

4. FFKF’s ORGANER
Landsmøtet
Landsstyret
Arbeidsutvalget (AU)
Fylkesforum

5. LANDSMØTET
Landsmøtet er FFKF’s høyeste organ, og avholdes annet hvert år innen utgangen av april. Ved force majure gis landsstyre fullmakt til å vedta nytt tidspunkt for landsmøte. Landsstyret innkaller til landsmøtet med minst 2 måneders varsel. Medlemmer som ønsker å fremme forslag til landsmøtet må gjøre dette minst 6 uker før landsmøtet holdes. Saker til landsmøtet med landsstyrets innstilling sendes medlemmene minst 4 uker før landsmøtet holdes. Saker som ikke er ført opp på dagsorden kan behandles dersom 2/3 av landsmøtet ønsker dette.

Landsmøtet har følgende dagsorden:
1. Åpning
2. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Valg av dirigenter
c) Valg av sekretær(er)
d)Valg av protokollkomite
e) Valg av redaksjonskomite(er)
f) Godkjenning av dagsorden og forretingsorden
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Fastsettelse av medlemskontigent
6. Innkomne forslag
7. Handlingsplan
8. Budsjett
9. Vedtekter
10. Valg av leder
11. Valg av valgkomite

Møte-tale og forslagsrett har fremmøtte delegater fra medlemskommuner/bydeler. En representant fra hver medlemskommune/bydel har stemmerett.
Avstemningen på landsmøtet avgjøres med simpelt flertall der vedtektene ikke er til hinder for dette. Ekstraordinært landsmøte kan avholdes etter vedtak i landsstyre eller på landsmøtet, eller når minst 1/3 av medlemmene skriftlig forlanger det. Det innkalles med minst 3 ukers varsel, og kan bare gjøre vedtak i de saker som er meldt i innkallingen.
AU sender innen 1 måned etter landsmøtet utskrift av referat. Referat skal omfatte årsberetning, regnskap og budsjett samt de valg landsmøtet har gjort.

6. LANDSTYRET
Landsstyret møtes minst 2 ganger per år, og har ansvar for å arrangere landsmøtet. Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av representantene er tilstede. Avgjørelser i landsstyret skjer ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet gjelder leders stemme som dobbeltstemme. Landsstyret fører referatfra sine møter.

8. ARBEIDSUTVALGET (AU)
Landsstyret velger et arbeidsutvalg (AU) bestående av minimum 3 personer pluss 1 varamedlem. AU konstituerer seg selv, og velger selv nestleder. AU kan kjøpe administrative tjenester, eksempelvis i form av en organisasjonssekretær. AU-medlemmer velges for en periode på inntil 2 år. Det bør sikres kontinuitet i landsstyret og i AU. AU fungerer etter fullmakt gitt av landsstyret, og ledes av leder. AU har ansvar for koordinering og oppfølging av arbeidet, samt innkalling til landsstyremøter.

9. FYLKESFORUM
Medlemskommunene i et fylke velger sin leder av fylkesforumet for en periode på 2 år. Denne representerer fylkesforumet i landsstyret. Det velges også minimum en vararepresentant for leder. Fylkesforum fungerer etter de til enhver tids gjeldende retningslinjer vedtatt av landsstyret. Både leder og vara i fylkesforumkan delta i landsstyret. Når begge møter har kun leder stemmerett.

10. ENDRING AV VEDTEKTENE
Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall av fremmøtte medlemmer.

11. OPPLØSNING AV FFKF
Oppløsning av organisasjonen kan skje ved 2/3 flertall av frammøtte på 2 etterfølgende landsmøter. Organisasjonens aktiva disponeres av landsmøtet ved oppløsning.